Rzeczoznawstwo Samochodowe
Wiesław Małkowski

Firma istnieje od 1996 r. Głównym profilem jej działalności są usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, analizy i rekonstrukcje wypadków drogowych, doradztwo w sprawach techniki samochodowej, a także ruchu lądowego pojazdów.

Rzeczoznawstwo samochodowe

Oceny stanu technicznego pojazdów, wyceny, kalkulacje kosztów naprawy i inne.

Pojazdy zabytkowe

Oceny walorów zabytkowych i stopnia oryginalności pojazdów zabytkowych.

Analiza wypadków drogowych

Wykonywanie analiz i rekonstrukcji wypadków, kolizji i zdarzeń drogowych.

O firmie 

Podstawą prawną funkcjonowania firmy "Rzeczoznawstwo Samochodowe Wiesław Małkowski" jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej z 1996 r. Firma świadczy usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego a także rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych. Posiada umowę o stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie. W ramach tejże umowy firma posługuje się znakiem towarowym Stowarzyszenia, zaś Stowarzyszenie sprawuje nadzór merytoryczny nad sporządzanymi opiniami i ocenami technicznymi.

Usługi rzecznoznawcze

Usługi rzeczoznawcze wykonywane są na zlecenie osób fizycznych, firm użytkujących pojazdy samochodowe, towarzystw ubezpieczeniowych i innych. W niektórych przypadach wykonanie oceny technicznej musi zostać poprzedzone wykonaniem dodatkowych badań diagnostycznych, próby drogowej, a niekiedy specjalistycznymi badaniami laboratoryjnymi. Szczegółowy zakres takich badań ustalany jest indywidualnie, po wstępnych oględzinach obiektu oceny (wyceny).

Oceny i opinie techniczne

Ustalanie, weryfikacja danych technicznych identyfikacyjnych niezbędnych dla potrzeb ewidencji pojazdów (zapisów w dowodach rejestracyjnych, książkach pojazdów, kartotekach pojazdów i innych).

Wyceny pojazdów i opinie pojazdów zabytkowych

Sporządzanie wycen samochodów, przyczep (w tym naczep), autobusów, ciągników rolniczych i innych. Wycena poprzedzona jest szczegółowym badaniem stanu technicznego pojazdu, jego identyfikacją. W przypadku opiniowania pojazdów zabytkowych: przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych do wprowadzenia pojazdu do ewidencji zabytków i jego rejestracji oraz wyceny tych pojazdów. 

Kalkulacje napraw

Kalkulacje naprawy pojazdów sporządzane są w oparciu o technologie naprawy określane przez producenta, przy zastosowaniu cen części nowych, oryginalnych. Również na życzenie klienta, przy zastosowaniu cen części alternatywnych. 

Analiza wypadków drogowych

Rekonstrukcja wypadków

Rola rzeczoznawcy bądź biegłego w procesie analizy kolizji bądź wypadku drogowego sprowadza się zazwyczaj do zrekonstruowania przebiegu zdarzenia.

Analiza komputerowa

Opinie związane z analizą przebiegu wypadku drogowego sporządzane są przy wykorzystywaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Inne usługi

Badania techniczne pojazdów po wypadkach, ustalanie ich stanu technicznego w chwili wypadku, określenie wpływu ewentualnych niesprawności na przebieg zdarzenia drogowego itp. 

Referencje i certyfikaty

Posiadam następujące uprawnienia związane z wykonaniem zawodu rzeczoznawcy samochodowego:

  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2005,

  • Certyfikat kompetencji nr 093/01/04/07/10/13/16/22 w zakresie: techniki samochodowej (CA), ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB), wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC), pojazdy zabytkowe (CZ) - wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;

  • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu, numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000157;

  • Uprawnienia biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych;

  • Uprawnienia biegłego skarbowego Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych;

  • Uprawnienia Rzeczoznawcy Inspekcji Handlowej do spraw jakości lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych;

  • Uprawnienia Eksperta pojazdów zabytkowych - rekomendacja Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów Pojazdów Zabytkowych, Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie. 
Mobirise

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Telefon i mail

+48 601 737 619 
biuro@rsm.szczecin.pl 

Dane adresowe

ul. Harnasiów 16a, 71-018 Szczecin 

©2021 RSM - Rzeczoznawstwo Samochodowe Wiesław Małkowski. 

https://mobirise.com html maker